WSZYSTKIE ŁĄCZNIE: LEGENDA PIKTOGRAMÓW.

Na naszej legendzie piktogramów można znaleźć wykaz wszystkich piktogramów, który ułatwi Państwu zrozumienie i obsługę naszych produktów oraz serwis. Dla lepszej orientacji zostały rozdzielone na cztery kategorie.

Technologia bezpieczeństwa

Nieodzwona, aby zapobiegać obrażeniom na skutek zacięcia. Począwszy od ostrza ukrytego (najwyższe bezpieczeństwo) poprzez w pełni zautomatyzowane (bardzo wysokie bezpieczeństwo) i zautomatyzowane (wysokie bezpieczeństwo) aż do ręcznego wycofania ostrza (proste bezpieczeństwo).

naj­wyższe bez­pie­czeńs­two
Bar­dzo wy­so­kie bez­pie­czeńs­two
Wy­so­kie bez­pie­czeńs­two
Pro­ste w ob­słudze
Wszystko o rękojeści

Cechy, które opisują właściwości rękojeści. Począwszy od formy poprzez materiał do właściwości.

wy­kr­wal­ne przez wy­krywacze metali
Naj­wyższa wy­trzyma­łość na ście­ranie
Wy­so­ka wy­trzyma­łość na ście­ranie
Pełny metal
Wy­jąt­ko­wo er­go­nomicz­ne
Er­go­nomicz­ne
Za­bez­pie­cze­nie tran­s­por­to­we
Mięk­ki uch­wyt soft grip
Dla pra­wo- i le­woręcz­nych
Dla pra­woręcz­nych
Dla le­woręcz­nych
Uch­wyt do za­mo­cowania
Klips
Do ek­s­tremal­nych ob­ciążeń
Do cięcia pre­cyzyj­nego
Uch­wyt składany
Po­krywa za­bez­pie­czająca
Uch­wyt an­ty­po­ślizgo­wy
Re­gulowana długość uch­wytu
Śred­ni­ca i ksz­tałt uch­wytu
Zgod­ne z roz­po­rządze­niem RE­ACH
Od­por­ne na aceton
Od­por­ne na wy­so­kie tem­peratu­ry
Od­po­wied­nie do druku re­klamo­we­go
Wszystko o ostrzu

Z informacjami dotyczącymi wymiany ostrza, występu ostrza, głębokości ostrza itd.

Bez­piecz­na wy­mia­na ostrza (dzięki ma­gneso­wi)
Wy­mia­na ostrza przy po­mo­cy na­rzędzia
Wy­mia­na ostrza bez użycia do­dat­ko­wych na­rzędzi
Bez wy­mia­ny ostrza
Ostrze do 2-krot­nego za­sto­so­wania
Ostrze do 4-krot­nego za­sto­so­wania
ostrze za­mien­ne w uch­wycie
głębo­kość cięcia
re­gulowana głębo­kość cięcia
za­kres skro­bania
Na­cinak ta­śmy kle­jącej
Opusz­czane ostrze
Ostrze ob­ro­to­we
Elastycz­ny uch­wyt ostrza
Nier­dzew­ne
Pow­le­ka­ne TiN
Och­ro­na przed dzia­łaniem kwasu
Cerami­ka
Za­okrąglone ostrze haczyko­we
Za­okrąglone ostrze prze­mysłowe
Za­okrąglone ostrze do skal­pela
Za­okrąglone ostrze tra­pezowe
Cięcie 1-stron­ne
Cięcie 2-stron­ne
Ostrze sze­ro­kie
Długość po­wierzch­ni tnących
Kar­ton: 1-war­stwowy
Kar­ton: do 2 warstw
Kar­ton: do 3 warstw
Kar­ton: do 4 warstw
Fo­lia do owija­nia, fo­lia stretch, fo­lia ter­mo­kurcz­liwa
Ta­śma kle­jąca
Ta­śma z tworzywa sz­tucz­nego
To­war w wor­kach
ta­śmy fo­lio­we i pa­pie­ro­we
Ob­dzie­ranie zwoju
Pian­ka, sty­ro­pian
Ko­per­ta
guma
Wy­kładzina po­d­łogo­wa PCV
Wy­kładzina
tek­sty­lia
Włók­nina
Filc
Skóra
za­pięcie na rze­py
przędza, sz­nur
Fo­lia ka­sze­ro­wana
Fo­lia lami­nowana
Sz­kło lami­nowane fo­lią
Po­krywa kar­tu­sza
Pas za­bez­pie­czający
Drew­no bal­sa
Na­ro­że z tworzywa sz­tucz­nego
Na­ro­że gumo­we
Na­ro­że metalowe
Na­klej­ka, ety­kie­ta
Płyta ceramicz­na
SA­FEBOX
PO­JEM­NIK NA ZUŻYTE OSTRZA
UCH­WYT MO­CU­JĄCY
ETUI M NA NOŻE
ETUI NA NOŻE
ZE­STAW KART KON­TROL­NYNCH MDP
Za­bez­pie­cze­nie U
KLIPS
KLUCZ COM­BI
KLUCZ EASY­SAFE
MA­TA DE CI ĘCIA
plakat do­ty­czący bez­pie­czeńs­twa
film sz­ko­le­nio­wy
kar­ta da­nych tech­nicz­nych
do­radz­two

Przegląd z wszystkimi piktogramami?
Można w prosty sposób pobrać tutaj.

+49 212 73870-0