WSZYSTKIE ŁĄCZNIE: LEGENDA PIKTOGRAMÓW.

Na naszej legendzie piktogramów można znaleźć wykaz wszystkich piktogramów, który ułatwi Państwu zrozumienie i obsługę naszych produktów oraz serwis. Dla lepszej orientacji zostały rozdzielone na cztery kategorie.

Technologia bezpieczeństwa

Nieodzwona, aby zapobiegać obrażeniom na skutek zacięcia. Począwszy od ostrza ukrytego (najwyższe bezpieczeństwo) poprzez w pełni zautomatyzowane (bardzo wysokie bezpieczeństwo) i zautomatyzowane (wysokie bezpieczeństwo) aż do ręcznego wycofania ostrza (proste bezpieczeństwo).

najwyższe bezpieczeństwo
naj­wyższe bez­pie­czeńs­two
Bardzo wysokie bezpieczeństwo
Bar­dzo wy­so­kie bez­pie­czeńs­two
Wysokie bezpieczeństwo
Wy­so­kie bez­pie­czeńs­two
Proste w obsłudze
Pro­ste w ob­słudze
Wszystko o rękojeści

Cechy, które opisują właściwości rękojeści. Począwszy od formy poprzez materiał do właściwości.

wykrwalne przez wykrywacze metali
wy­kr­wal­ne przez wy­krywacze metali
wykrywalny przez rentgen
wy­krywal­ny przez rent­gen
Najwyższa wytrzymałość na ścieranie
Naj­wyższa wy­trzyma­łość na ście­ranie
Wysoka wytrzymałość na ścieranie
Wy­so­ka wy­trzyma­łość na ście­ranie
Pełny metal
Pełny metal
Wyjątkowo ergonomiczne
Wy­jąt­ko­wo er­go­nomicz­ne
Ergonomiczne
Er­go­nomicz­ne
Zabezpieczenie transportowe
Za­bez­pie­cze­nie tran­s­por­to­we
możliwe ostrze ceramiczne
możl­iwe ostrze ceramicz­ne
Miękki uchwyt soft grip
Mięk­ki uch­wyt soft grip
Dla prawo- i leworęcznych
Dla pra­wo- i le­woręcz­nych
Dla praworęcznych
Dla pra­woręcz­nych
Dla leworęcznych
Dla le­woręcz­nych
Uchwyt do zamocowania
Uch­wyt do za­mo­cowania
Klips
Klips
Zapięcie na rzepy
Za­pięcie na rze­py
Do ekstremalnych obciążeń
Do ek­s­tremal­nych ob­ciążeń
Do cięcia precyzyjnego
Do cięcia pre­cyzyj­nego
Uchwyt składany
Uch­wyt składany
Pokrywa zabezpieczająca
Po­krywa za­bez­pie­czająca
Uchwyt antypoślizgowy
Uch­wyt an­ty­po­ślizgo­wy
Regulowana długość uchwytu
Re­gulowana długość uch­wytu
Średnica i kształt uchwytu
Śred­ni­ca i ksz­tałt uch­wytu
Odporne na aceton
Od­por­ne na aceton
Odporne na wysokie temperatury
Od­por­ne na wy­so­kie tem­peratu­ry
Odpowiednie do druku reklamowego
Od­po­wied­nie do druku re­klamo­we­go
Wszystko o ostrzu

Z informacjami dotyczącymi wymiany ostrza, występu ostrza, głębokości ostrza itd.

Bezpieczna wymiana ostrza (dzięki magnesowi)
Bez­piecz­na wy­mia­na ostrza (dzięki ma­gneso­wi)
Wymiana ostrza przy pomocy narzędzia
Wy­mia­na ostrza przy po­mo­cy na­rzędzia
Wymiana ostrza bez użycia dodatkowych narzędzi
Wy­mia­na ostrza bez użycia do­dat­ko­wych na­rzędzi
Bez wymiany ostrza
Bez wy­mia­ny ostrza
Ostrze do 2-krotnego zastosowania
Ostrze do 2-krot­nego za­sto­so­wania
Ostrze do 4-krotnego zastosowania
Ostrze do 4-krot­nego za­sto­so­wania
ostrze zamienne w uchwycie
ostrze za­mien­ne w uch­wycie
głębokość cięcia
głębo­kość cięcia
regulowana głębokość cięcia
re­gulowana głębo­kość cięcia
zakres skrobania
za­kres skro­bania
Nacinak taśmy klejącej
Na­cinak ta­śmy kle­jącej
Opuszczane ostrze
Opusz­czane ostrze
Ostrze obrotowe
Ostrze ob­ro­to­we
Elastyczny uchwyt ostrza
Elastycz­ny uch­wyt ostrza
Nierdzewne
Nier­dzew­ne
Powlekane TiN
Pow­le­ka­ne TiN
Ochrona przed działaniem kwasu
Och­ro­na przed dzia­łaniem kwasu
Ceramika
Cerami­ka
Zaokrąglone ostrze haczykowe
Za­okrąglone ostrze haczyko­we
Zaokrąglone ostrze przemysłowe
Za­okrąglone ostrze prze­mysłowe
Zaokrąglone ostrze do skalpela
Za­okrąglone ostrze do skal­pela
Zaokrąglone ostrze trapezowe
Za­okrąglone ostrze tra­pezowe
Cięcie 1-stronne
Cięcie 1-stron­ne
Cięcie 2-stronne
Cięcie 2-stron­ne
Ostrze szerokie
Ostrze sze­ro­kie
Ostrze ze szlifem falującym
Ostrze ze sz­lifem falu­jącym
Długość powierzchni tnących
Długość po­wierzch­ni tnących
niemagnetyczny
nie­ma­gnetycz­ny
nieprzewodzący
nie­prze­wodzący
stabilny chemicznie
stabil­ny chemicz­nie
nieoliwiony
nie­oliwio­ny
nierdzewiejący
nier­dze­wie­jący
Karton: 1-warstwowy
Kar­ton: 1-war­stwowy
Karton: do 2 warstw
Kar­ton: do 2 warstw
Karton: do 3 warstw
Kar­ton: do 3 warstw
Karton: do 4 warstw
Kar­ton: do 4 warstw
Folia do owijania, folia stretch, folia termokurczliwa
Fo­lia do owija­nia, fo­lia stretch, fo­lia ter­mo­kurcz­liwa
Taśma klejąca
Ta­śma kle­jąca
Taśma z tworzywa sztucznego
Ta­śma z tworzywa sz­tucz­nego
Towar w workach
To­war w wor­kach
taśmy foliowe i papierowe
ta­śmy fo­lio­we i pa­pie­ro­we
Obdzieranie zwoju
Ob­dzie­ranie zwoju
Pianka, styropian
Pian­ka, sty­ro­pian
Koperta
Ko­per­ta
guma
guma
Wykładzina podłogowa PCV
Wy­kładzina po­d­łogo­wa PCV
Wykładzina
Wy­kładzina
tekstylia
tek­sty­lia
Włóknina
Włók­nina
Filc
Filc
Skóra
Skóra
przędza, sznur
przędza, sz­nur
Folia kaszerowana
Fo­lia ka­sze­ro­wana
Folia laminowana
Fo­lia lami­nowana
Szkło laminowane folią
Sz­kło lami­nowane fo­lią
Pokrywa kartusza
Po­krywa kar­tu­sza
Pas zabezpieczający
Pas za­bez­pie­czający
Drewno balsa
Drew­no bal­sa
Naroże z tworzywa sztucznego
Na­ro­że z tworzywa sz­tucz­nego
Naroże gumowe
Na­ro­że gumo­we
Naroże metalowe
Na­ro­że metalowe
Naklejka, etykieta
Na­klej­ka, ety­kie­ta
Płyta ceramiczna
Płyta ceramicz­na
SAFEBOX
SA­FEBOX
PUDE?KO KOLEKCJONERSKIE
PUDE?KO KO­LEK­CJONER­SKIE
UCHWYT MOCUJĄCY
UCH­WYT MO­CUJĄCY
ETUI M NA NOŻE
ETUI M NA NOŻE
ETUI NA NOŻE
ETUI NA NOŻE
ZESTAW KART KONTROLNYNCH MDP
ZE­STAW KART KON­TROL­NYNCH MDP
Zabezpieczenie U
Za­bez­pie­cze­nie U
KLUCZ EASYSAFE
KLUCZ EASY­SAFE
MATA TN?CA
MA­TA TN?CA
plakat dotyczący bezpieczeństwa
plakat do­ty­czący bez­pie­czeńs­twa
film szkoleniowy
film sz­ko­le­nio­wy
karta danych technicznych
kar­ta da­nych tech­nicz­nych
doradztwo
do­radz­two

Przegląd z wszystkimi piktogramami?
Można w prosty sposób pobrać tutaj.